basicconsultoria.title

AMB NOSALTRES POTS DECIDIR EL TEU FUTUR

Detectem àrees de millora o creixement de la teva organització, creem un pla d’acció a la teva mida – financer, organitzatiu, informàtic, entre d’altres – i t’oferim suport d’implantació i seguiment.

Consultoria de negoci

T’ajudem amb els plans estratègics, plans de negoci i de viabilitat, la implantació de sistemes de control de gestió i els projectes de fusió o integració de la teva empresa.

Diagnòstic per a PIMES (amb nosaltres pots decidir el teu futur)
Abordem un procés de revisió global de l’empresa, des de la seva estructura societària i dels seus socis, el rendiment econòmic i financer, la tributació de l’activitat i els rendiments dels seus socis, els seus sistemes de control de gestió, el model d’operacions i sistemes d’informació, així com de l’administració i gestió de recursos humans. Es diagnostica la seva situació actual, es detecten punts febles o àrees de millora i es proposa un programa d’actuacions, valorades i planificades, encaminades a millorar l’eficàcia de l’empresa i a garantir la seva sostenibilitat i successió a través d’un procés continuat de professionalització de la seva estructura i operativa.

Plans Estratègics / Quadre de Comandament Integral
Acompanyem Empreses que vulguin reformular els seus objectius empresarials a descriure les accions necessàries per a aconseguir-ho, a establir mecanismes de seguiment per garantir la consecució dels objectius, millorant el seu sistema de Planificació i Gestió. Tot això seguint la metodologia del Quadre de Comandament Integral, que facilita la comprensió i l’apropiació de l’estratègia per part de tota l’organització.

Plans de Negoci i Plans de Viabilitat
Ajudem Empreses que volen abordar una Inversió en un nou negoci o que han de reformular el seu negoci actual i necessiten disposar d’un marc de valoració d’escenaris per dimensionar les necessitats financeres i els mitjans necessaris (físics i humans), mesurar la sensibilitat entre els diferents paràmetres del model de negoci i avaluar les possibilitats d’èxit, establint un marc de recomanacions per garantir l’èxit del projecte.
Diagnòstic per a PIMEs: Disseny d’un pla de transformació per a PIMEs de caire familiar que veuen una oportunitat en la professionalització de l’empresa per abordar la següent etapa de creixement o per planificar el relleu directiu.

Implantació de Sistemes de Control de Gestió / Quadres de Comandament departamentals
Disposar d’un Sistema de Control de Gestió (SCG) garanteix una utilització efectiva i eficient dels Recursos per a la consecució dels Objectius fixats, a tota l’empresa o a qualsevol dels components a la seva cadena de valor. Per aconseguir-ho, es dissenya i implementa un procés cíclic de Planificació d’objectius, recollida d’informació, anàlisi d’acompliment d’objectius i presa de decisions correctores. Una de les eines resultants son els Quadres de Comandament Departamentals, que ajuden a fixar objectius i a seguir resultats. Prototipem els quadres per valorar les eines de Business Intelligence que es poden adequar més a les necessitats de l’empresa.

Disseny i Control de Projectes de Fusió/Integració empresarial
L’èxit d’un procés de reestructuració empresarial, com a conseqüència d’una fusió o integració amb una altra societat o per l’absorció de l’activitat d’una tercera, vindrà donat en gran mesura per la Gestió del propi procés. Per això, dissenyem el projecte d’integració, planificant les accions necessàries per a la unificació de les operacions, dimensionant els recursos físics i humans per a la nova situació, ajudem a constituir l’equip de projecte que gestionarà integralment el canvi (Processos, Persones i Mitjans) i proporcionem un model de Gestió i Seguiment del projecte.

Consultoria financera

T’oferim un acurat diagnòstic econòmic i financer, i som experts en controls pressupostaris, reestructuracions financeres, i valoracions i vendes d’empreses.

Diagnòstic econòmic financer
Un primer pas per tal d’iniciar un procés de consultoria financera requereix un diagnòstic financer de l’estat real de la companyia. A través de la introducció de les dades econòmiques i financeres en una potent eina d’anàlisi de balanços, fem una anàlisi estàtica i dinàmica dels estats financers per conèixer la situació de la companyia en un moment determinat (estàtic) i fer la projecció dels estats financers previsibles (dinàmic).

Control Pressupostari
A partir de les dades històriques i de les previsions aportades per la Direcció de la companyia, donem suport a la direcció financera en l’elaboració dels pressupostos, tant del pressupost econòmic com del financer i de tresoreria, periodificant-los segons el cicle de revisió pressupostaria previst.
El control pressupostari requereix el seguiment periòdic del seu compliment, la detecció de les desviacions i la presa de mesures necessàries per resoldre-les. Des del servei de consultoria financera fem un seguiment del pressupost, comparant-lo amb les dades reals, detectem les desviacions, les analitzem i preparem una proposta d’actuacions.
Implantem un procés de Rolling Forecast, mecanisme d’avaluació i control pressupostari que converteix un pressupost estàtic en una excel·lent eina de control continu.

Finançament i reestructuració financera
Analitzem el pool bancari de la companyia i busquem la racionalització del seu finançament per optimitzar la seva correcta estructura financera, la reducció de costos financers i la limitació de garanties.
Ajudem en la cerca d’alternatives de finançament i donem suport a la direcció financera en l’estudi d’inversions i creixement de la societat per mitjà d’adquisició d’empreses, de carteres de clients i/o de la internacionalització de la companyia.

Valoració i venda d’empreses, Due Diligence
Acompanyem aquelles empreses que volen vendre total o parcialment una societat o branca d’activitat, mitjançant l’elaboració d’un dossier de venda on es compilen totes les informacions rellevants per transmetre a possibles compradors. Donem suport en el procés de cerca de compradors potencials i fem l’acompanyament en els diferents processos de negociació que s’estableixin, des de l’assessorament legal, fiscal i mercantil de possibles operacions de venda, a l’elaboració de la Carta d’intencions quan les negociacions fructifiquen, així com durant la realització de la Due Diligence prèvia a la formalització de la venda i en la redacció o supervisió dels contractes de Compravenda.

Consultoria en organització i sistemes d’informació

T’orientem en relació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades i en eficiencia organitzativa, seleccionem les millors solucions informàtiques i donem suport a la seva implantació.

Adequació al Reglament Europeu de Protecció de Dades
Donem suport a qualsevol tipus d’empresa per complir amb els requisits del Reglament General de Protecció de Dades Personals de la UE i de tota la legislació nacional aplicable (LOPD, LSSI, etc.). Mitjançant una revisió de Processos i Sistemes d’informació existents, es detecten els fitxers amb Dades de Caràcter Personal, es proposen mesures correctores per complir amb el que obliga el reglament i es genera tota la documentació legal (amb el suport de l’Àrea Legal) i operativa necessària, com els Avisos Legals, la Política de Privacitat, els contractes d’encarregat de tractament i el Protocol de Seguretat.

Eficiència Organitzativa: Reestructuració de Funcions, Processos i Adequació de Personal. Estudis d’Externalització de Processos
Ajudem a diagnosticar àrees de millora operacional en empreses que vulguin incrementar la seva eficiència, tant d’un departament com d’una àrea de negoci o de tota l’empresa. Proposem alternatives encaminades a reestructurar les actuals funcions del departament, redefinint o automatitzant processos i circuits, promovent la formació del personal, abordant un procés de selecció de personal per cobrir una posició o proposant solucions d’externalització.

Suport a la implantació de Sistemes de Gestió de la Qualitat i de Gestió Mediambiental.
Acompanyem l’empresa a prendre totes les mesures organitzatives, procedimentals i documentals per a la correcta implantació de Sistemes de Gestió de Qualitat i de Gestió Mediambiental que puguin ser certificables sota una norma (ISO 9001:2015 / ISO 14.001;2015).

Diagnòstic de la Funció Informàtica i Selecció de Solucions Informàtiques
Suport a aquelles empreses que vulguin tenir un diagnòstic de la seva funció informàtica i obtenir una visió sobre alternatives d’evolució en base a unes directrius temporals i pressupostàries prefixades, valorant sempre les solucions informàtiques existents al mercat.

Suport a Projectes d’Implantació de Solucions Informàtiques
Aportem l’experiència en projectes d’implantació de Solucions Informàtiques, ajudant als nostres clients a gestionar el projecte tant internament com amb els diferents proveïdors implicats. Sempre amb una visió pragmàtica, orientada a l’èxit del projecte i ajudant a prendre les decisions adequades en cada moment.